Споразумение за използване на услугата Bankcomat.org


1. Общи разпоредби

1.1. Споразумението установява процедурата за предоставяне на услуги от Обменника в областта на обмена на електронни валути.
1.2. Exchanger се разбира като интернет ресурс, наречен Bankcomat.org.
1.3. Клиент е всяко физическо лице, което прави размяна чрез Bankcomat.org.

1.4. Освен това, ако клиентът и обменникът са споменати заедно, те са посочени като страните.

1.5. Страните се съгласяват, че настоящото споразумение урежда отношенията помежду им по въпроси, свързани с обмена на електронни валути. Юридическата сила на това електронно споразумение не отстъпва на писмен документ. 1.6. Настоящото споразумение играе ролята на публична оферта. Приемането му се извършва чрез подаване от страна на Клиента на заявление за операция по размяна чрез обменника Bankcomat.org. 

2. Предмет на споразумението

2.1. Обменникът Bankcomat.org предоставя услугите, посочени в глава 4 от споразумението, а Клиентът спазва стандартите, посочени в глава 9 от споразумението. Процедурата за предоставяне на услуги е установена от вътрешния правилник на обменника. Разпоредбите на регламента са установени в глава 5 от споразумението.
2.2. Клиентът трябва да плати за услугите на Обменника в съответствие с условията, предвидени в Споразумението.

3. Взаимни задължения на страните


3.1. Обменникът Bankcomat.org е длъжен да:

3.1.1. Обменяйте електронни пари на платежни системи Qiwi, Perfect Money, Payeer, Yandex.Money и заглавни единици на редица други EPS (електронни платежни системи) въз основа на стандартите, предвидени в споразумението.
3.1.2. Осигурете на Клиента информация и техническа поддръжка по време на изпълнението на приложението, използвайки възможностите на онлайн ресурса Bankcomat.org.

3.1.3. За да се гарантира защитата на информацията относно извършените транзакции, включително личните данни на Клиента, времето на паричния превод и техния размер. Тази информация е достъпна за Клиента, извършил транзакцията. Ако операцията е извършена чрез поверителна платежна система, тогава информацията за нея попада в категорията поверителна и не подлежи на разкриване.

3.1.4. Предотвратете прехвърлянето на информация за извършени транзакции на трети страни. Следните случаи не попадат в обхвата на това правило: Ако съдът, чиято юрисдикция се простира до местоположението на обменника, е взел съответно решение, което е влязло в законна сила; При получаване на официално искане от правоприлагащите или данъчните структури, които работят в местоположението на борсата; Ако има заявка от администрацията на платежните системи - партньори на борсата.

3.1.5. Извършвайте операции, като отчитате личната отстъпка на Клиента.

3.1.6. Прехвърлете пари на Клиента или на трета страна не по-късно от 24 часа след подаване на иск за нарушения, свързани с неспазване на стандартите, посочени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото Споразумение.

3.2. Задължения на клиента:

3.2.1. Предоставете точни данни и лична информация, за да завършите плащането.

3.2.2. Определете текущия имейл адрес в глобалната мрежа.

3.2.3. Получавайте съобщения от Bankcomat.org. Решете проблема с достъпа до глобалната мрежа с помощта на компютърно оборудване или друго устройство. Осигурете сигурна връзка с Exchanger, използвайки надеждни антивирусни програми.

3.2.4. Спазвайте разпоредбите на споразумението.

3.2.5. Да уведомява представителите и техническия персонал на Bankcomat.org за ситуации, когато паричният превод не е завършен изцяло, или частично, и за случаите, посочени в точки 5.4 - 5.6. от настоящото споразумение. Известието трябва да бъде изпратено в рамките на месец след транзакцията. В противен случай оспорените плащания ще отидат на Bankcomat.org.

3.2.6. Спазвайте изискванията на нормативните актове, уреждащи процедурата за извършване на размяна.

3.2.7. Въздържайте се от използване на системи за неправилно увеличаване на трафика.

3.3. Обменникът Bankcomat.org има право на:

3.3.1. Спиране на дейностите по време на надстройката или за коригиране на грешки или неизправности, възникнали в работата на ресурса за обмен.

3.3.2. Спрете процеса на извършване на паричен превод, докато се изяснят обстоятелствата, ако се подаде жалба за извършване на измама или има официално искане от компетентните органи.

3.3.3. Формирайте система от отстъпки.

3.3.4. Определете размера на комисионната за извършване на размяна в определена посока.

3.3.5. Откажете да обслужвате Клиента, без да обяснявате мотивацията;

3.3.6. Ако транзакцията не е преминала в резултат на грешка, тогава Обменникът има право да поиска допълнителна информация от Клиента (например екранна снимка на електронен портфейл, разписка за плащане) по пощата.

3.3.7. Спрете разговора с Клиента, който се държи некоректно със служителите на Обменника, задава въпроси, които не са свързани с работата на услугата, или отказва да предостави необходимата информация.

3.3.8. Блокиране на паричен превод при настъпване на обстоятелствата, посочени в точки 5.4 - 5.6. Споразумения.

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и замразете средства по акаунта на потребителя, докато лицето бъде идентифицирано и истината на данните, записани в системата от Клиента, бъде установена.

3.4. В случай на неоснователно обогатяване от страна на Клиента с електронни средства на уеб ресурса Bankomat.com, или услуги на трети страни, администрацията на сайта има право да спре изпълнението на заявлението, докато не бъдат изяснени причините и всички обстоятелства, както и като компенсация за загуби, претърпени от обменника или други обменни услуги. 


3.5. Администрацията на обменната услуга има право да преразгледа условията на програмата за препоръки. 

3.6. Услугата има право да преизчисли лихвения процент, определен от приложението, в случай на:
- дълго забавяне при получаване на средства от клиента до услугата, поради забавяне от страна на услуга на трета страна.
- клиентът посочи минималната комисионна за превода на транзакция, което доведе до голямо забавяне при получаване на средства по сметката за услуга.

4. Списък на услугите

4.1. Онлайн платформата Bankcomat.org извършва обмен на електронни валути на Qiwi, Payeer, Bitcoin, Perfect Money, Yandex.Money и други видове заглавни единици на EPS, използвайки услугите на банкови структури. Списъкът с партньорите може да бъде намерен в информационния ресурс на онлайн услугата за обмен Bankcomat.org.
4.2. Обменникът не проверява законността на произхода на парите, използвани за извършване на обменни операции.

5. Регулиране на борсовите операции

5.1. Служителите на Bankcomat.org извършват превода само след получаване на пари от Клиента за извършване на плащане.
5.2. Размяната се счита за завършена след прехвърляне на парите към данните, предоставени от Клиента.
5.3. Клиентът няма право да отмени стартирания превод и не може да върне вече изпратените пари.
5.4. Ако Клиентът е извършил плащане, чиято стойност не съвпада със сумата, посочена в заявлението, администрацията на Обменника има право да спре транзакцията. Операцията ще бъде възобновена, след като искането на клиента се основава на точка 3.2.5 от споразумението. В този случай Обменникът има право да преизчисли сумата в заявлението, ако тя се е променила значително.

5.5. Ако са посочени неверни подробности, Bankcomat.org спира изпълнението на приложението. След като клиентът се свърже с поддръжката на услугата от имейла, посочен в заявлението, обменникът може да промени посочените данни или да направи възстановяване на сумата с приспадане на комисионната на определена платежна система

5.6. Ако фактурата е била платена от сметка на трета страна или бележките към плащането са променени, Exchanger блокира транзакцията. Възстановяванията са възможни по искане на Клиента въз основа на точка 3.2.5. минус комисионната на платежната система, както и евентуална глоба от 1% от превода.

5.7. Ако обменът за биткойн криптовалута се извършва в обменника, тогава преминаването на транзакцията към потребителя в биткойн мрежата зависи от натоварването на самата биткойн мрежа.

5.8 Клиентът трябва да извърши плащане по приложението в рамките на 20 минути, за да избегне преизчисляване на приложението по текущата ставка или изтриването му.   

 

6. Гаранции и отговорност на страните

6.1. Обменникът Bankcomat.org не носи отговорност за последиците от неправилна работа на ресурса и за грешки, допуснати от Клиента при подаване на заявление. Операцията не може да бъде отменена и парите не могат да бъдат върнати, дори ако Клиентът е посочил грешни данни за плащане.
6.2. Обменникът не носи отговорност за щети, причинени от невъзможността да се работи с оборудването от Клиента като цяло или неговите компоненти.
6.3.Bankcomat.org не носи отговорност за забавени плащания поради действия на финансови институции или системи за електронни разплащания.
6.4. Обменникът не носи отговорност за загуби или неполучаване на доходи, ако те са възникнали в резултат на погрешно представяне от страна на Клиента по отношение на тарифите или рентабилността на транзакциите.
6.5. Bankcomat.org не носи отговорност за финансови загуби, възникнали поради забавяне на превода.
6.6. Клиентът потвърждава, че има правно основание за разпореждане с парите, използвани за завършване на сделката.
6.7. Клиентът се съгласява да компенсира щетите на трети страни, ако причината за възникването му е била експлоатацията на ресурса.

7. Промени в условията на споразумението

7.1. Администрацията на обменника има право да редактира настоящото споразумение по всяко време. Промените влизат в сила след публикуването им на официалния уебсайт Bankcomat.org.

8. Непреодолима сила

8.1.Страните не носят отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на Споразумението, ако това е причинено от форсмажорни обстоятелства. Те включват война, природни бедствия, пожар, бунт, решение на властите, терористична атака, бунтове. В допълнение, те включват провал в работата на електропреносната мрежа, липса на достъп до глобалната мрежа или до други системи.

9. Условия на размяната

9.1. Администрацията забранява използването на обменника за измамни или други незаконни операции.
9.2. Ресурсът за обмен на Bankcomat.org може да предава информация за плащания, чиято незаконност е установена, на правоприлагащите органи, администрацията на платежната система, както и на жертвата, по негово искане.
9.3. Обменът се извършва само на факта, че Клиентът тегли пари от виртуалния си портфейл. В същото време той носи лична отговорност за законността на източниците на тяхното получаване.
9.4. Банковият превод се извършва чрез услугата Интернет банкиране на платежната система, избрана от клиента. Ако приложението е създадено с помощта на банков оператор или с помощта на банкомат, парите трябва да бъдат върнати не по-късно от един ден.
9.5. Обменникът не носи отговорност за преводи, направени за Клиента от трети страни.
9.6. Ако Клиентът е натиснал бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, той безусловно приема условията на Споразумението.
9.7. Използването на услугата за създаване на множество поръчки, за да се възползвате от разликата в обменните курсове, е строго забранено.